تثلیث چیست؟ چرا مسیحیان معتقدند که عیسی پسر خداست؟
Read

تثلیث چیست؟ چرا مسیحیان معتقدند که عیسی پسر خداست؟

by ktabkhaneh

‫مسیحی‬ ‫اندیشة‬ ‫کانون‬‫مسیحی‬ ‫اندیشة‬ ‫کانون‬ ‫دات‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ )C:1-2( ‫؟‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫؟‬

Read the publication