قلب ایماندار
Read

قلب ایماندار

by ktabkhaneh

‫ﻧﮕﺮان‬ ‫ﻗﻠﺐ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺘﻮار‬ ‫ﻗﻠﺐ‬ ‫اول‬ ‫ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺑﺪاﻧﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫اﻳﻤﺎﻧﺪارﯼ‬ ‫هﺮ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ‬ ‫هﻔﺖ‬ ‫دوم‬ ‫ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺧﺪا‬ ‫ﮐﻼم‬ ‫در‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺎن‬ ‫ﻗﻠﺐ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫اﺳﺘﻮار‬ ‫ﺳﻮم‬ ‫ﻓﺼﻞ‬ ‫اﻳﺴﺘﺎدن‬ ‫ﺧﺪا‬ ‫ﮐﻼم‬ ‫روﯼ‬ ‫ﭼﻬﺎرم‬ ‫ﻓﺼﻞ‬ ‫اول‬ ‫ﻓﺼﻞ‬... More

Read the publication