تفسیر کتاب دوم سموئیل
Read

تفسیر کتاب دوم سموئیل

by ktabkhaneh

 ‫ﺳﻤﻮﺋ‬ ‫دوم‬ ‫ﻛﺘﺎب‬‫ﺳﻤﻮﺋ‬ ‫دوم‬ ‫ﻛﺘﺎب‬‫ﻴﻞ‬‫ﻴﻞ‬ SSeeccoonndd SSaammuueell ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫نو‬‫شته‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬ www.muhammadanism.org August 5, 2008 Farsi... More

Read the publication