رمان اورشلیم-۱.
Read

رمان اورشلیم-۱.

by ktabkhaneh

‫ﺧﺎﻧﻮادۀ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ای‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ‬ ‫در‬ ‫ھﺸﺘﺎد‬ ‫دھﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻮزدھﻢ‬ ‫ﺳﺪه‬ ‫در‬ " ‫اﯾﻨﮕﻤﺎر‬ " ‫آﺋﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫او‬ ‫ﺑﺰرگ‬ ‫ﭘﺪر‬ ‫و‬ ‫رﺳﻢ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ‬ ‫ﺧﺪا‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫راﺟﻊ‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﺑﺮداﺷﺘﯽ‬ ‫ﻣﺮدم‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻔﻆ‬ ‫دﯾﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺎدات‬... More

Read the publication