چگونه می توان خدا را یافت؟
Read

چگونه می توان خدا را یافت؟

by ktabkhaneh

‫آﺘﺎب‬:‫ﻣ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬‫ﻰ‬‫ﻳﺎﻓﺖ؟‬ ‫را‬ ‫ﺧﺪا‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ‬:‫ﺑﻴﻠ‬‫ﮔﺮاهﺎم‬ ‫ﻰ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ‬:‫ط‬.‫ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﻴﺎن‬ ‫اول‬ ‫ﻓﺼﻞ‬:‫ﺧﺪا‬ »‫ﻋﻤﻖ‬ ‫ﺁﻳﺎ‬‫هﺎ‬‫ﻡ‬ ‫را‬ ‫ﺧﺪا‬ ‫ى‬‫ﻰ‬‫ﻧﻤﻮد؟‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﺗﻮان‬«)‫اﻳﻮب‬١١:٧.(‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫آﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﺧﺪا‬ ‫ﻡ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬‫ﻰ‬‫ﻡ‬ ‫ﺁﻳﺎ‬ ‫آﺠﺎﺳﺖ؟‬ ‫از‬... More

Read the publication