انبیاء دروغین.
Read

انبیاء دروغین.

by ktabkhaneh

!‫نـــور‬ ‫فرشتــة‬ ! ! ‫انحطاط‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫که‬ ,‫شوند‬ ‫فاسدی‬ ‫حيوانات‬ ‫به‬ ‫تبديل‬ ‫انسانها‬ ‫بگذارد‬ ‫و‬ ,‫کند‬ ‫فاسد‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫مخلوق‬ ,‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫شيطان‬ ‫مقصود‬ ‫می‬ ‫نيز‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ,‫بود‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫عدن‬ ‫باغ‬ ‫در‬ "‫قبال‬ ‫را‬ ‫اين‬... More

Read the publication