راهنمایی جهت تعمق بیشتر و دعای مداوم
Read

راهنمایی جهت تعمق بیشتر و دعای مداوم

by ktabkhaneh

Ë Ä Ë d L X ł L Ä Ä X ł Ë ł X d d X ł Ä Ä Lý Ë Ä Ë Ä t X L t ¨ Ä pL d Ä t t t d lLý ý t ý ¨ ý t d Ä Ä Ä » Ë ¨ t d d X Ä d Ä Ä Ë X Ë Ä d Ë Ë Ä t t X ł ýdÄ p ËdÄ Ë ¨ Ä p ý Ë Ëdý Ä t tL X ł d Ë ¨ $ Ë H Ä ¨ d Ä Ë L t d d d Ä L d Ë ‰ Ä Ä d Ë Ä L X ł tÄ Ä L L Ë Ä... More

Read the publication