سخنی مشترک بین ما و شما ( خلاصه نامه الهی دانان مسلمان به مسئولان دین مسیح )
Read

سخنی مشترک بین ما و شما ( خلاصه نامه الهی دانان مسلمان به مسئولان دین مسیح )

by ktabkhaneh

! "#$%& '("#)(* +!,* -./*0'1/ 23 / )45 67 7'8+/ .9 * 2 2 : +2 ; :: +5 67 -< ( +4 , 4 / =8 >>? 2 2 * @ / * -./5 A-< BC* !<6D + E F (85, 6; 3. * 62 5/ )F- +D4 5; -< )4 ) 2+AG 3.67 2 7 '<8)4 2 D2H* !< 6D4 3. 2* -./ ) 2* @ /67 2 + /2II 8 3. )4 JK L( 2*'D E2'<8J... More

Read the publication