رنج و مرگ خداوند عیسی مسیح به روایت یک جراح قسمت اول
Read

رنج و مرگ خداوند عیسی مسیح به روایت یک جراح قسمت اول

by ktabkhaneh

“« XÝ« È«ÅtLłdð »U²Â s¹« /$3$66,21'(16-(686&+5,67 6(/21/(&+,585*,(1 %\3LHUUH%DUEHW b?½Ë«b?š ¯d?Ä Ë !— `O Ä v OŽ Õ«dł p¹ X¹«Ë— tÐ XЗUÐ d¹ÅvÄ b?½Ë«b?š ¯d?Ä Ë !— `O Ä v OŽ Õ«dł p¹ X¹«Ë— tÐ XЗUÐ d¹ÅvÄ

Read the publication