آیا مسیحیان به یک خدا اعتقاد دارند ؟ ( تعریف تثلیث )
Read

آیا مسیحیان به یک خدا اعتقاد دارند ؟ ( تعریف تثلیث )

by ktabkhaneh

!"# $ % & '( )* +, - . / 0!#+ 1 2 34!5 . 6 7 !( + !89 :67 ; " '< + $ 1 2 4, = > ?( <>@ $ *>!*( !( > - =! / (@ . A# .!7 > - = ( B < C D # < C = %E AF!5 ! / G!(@ ?( H( I!( $ G = 'H- J5 + 2 ? !<2 !( <( 2! / A# !( #$ ! > 3 %!6 + . <( . I ? KC 3 4 $ % 5 $ = K#2... More

Read the publication