تفسیر كتاب اول سموئيل
Read

تفسیر كتاب اول سموئيل

by ktabkhaneh

 ‫ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ‬ ‫اول‬ ‫ﻛﺘﺎب‬‫ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ‬ ‫اول‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ FFiirrsstt SSaammuueell ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫نو‬‫شته‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬ www.muhammadanism.org August 4, 2008 Farsi ‫است‬... More

Read the publication