واقعی باشید
Read

واقعی باشید

by ktabkhaneh

bOýUÐ vFÁ«Ë ‫ر‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻧﻘﺎب‬ ‫اﻓﻜﻨﻴﺪ‬ ‫دور‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﻰ‬ ‫و‬ ‫اﻗﻊﺑﻴﻨﺎﻧﻪ‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺪ‬ ‫در‬ ‫ﮔﻰ‬ ‫ﺑﻴﻨﺪاز‬ ‫ﺳﺖ‬ ‫ﻳﺪ‬ ‫ﻋﺼﺮ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻰداﻧﺪ‬ ‫دو‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫از‬ ‫ﻛﻤﻰ‬ ‫ﭼﻴﺰ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ى‬ vГd¹Ë ÆuOKÐœ Ê—«Ë ÊUNł —u½  «—UA²½« ‫ﺷ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﺺ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻰ‬... More

Read the publication