در سایه صلیب
Read

در سایه صلیب

by ktabkhaneh

‫سایۀ‬ ‫در‬‫صلیب‬ ‫الهیات‬‫کتاب‬‫مقدس‬‫ی‬ِ‫شاگرد‬ ‫و‬ ‫جفا‬‫ی‬ ‫ن‬‫وشتۀ‬‫ام‬ ‫گلن‬ِ ِ.‫پنر‬ِ ِ ‫ترجمۀ‬‫دیباج‬ ‫عیسی‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫انگلیسی‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫ناشر‬ ‫رسمی‬ ‫اجازه‬ ‫با‬ ‫که‬‫گردد‬ ‫طرح‬،‫تهیۀ‬ ‫و‬‫چاپ‬:‫ایام‬ ‫انتشارات‬۲۰۰۷ ‫مح‬ ‫چاپ‬ ‫حق‬‫است‬... More

Read the publication