آیا کتاب مقدس تحریف شده است ؟
Read

آیا کتاب مقدس تحریف شده است ؟

by ktabkhaneh

!" # $%&'( )&* +, -. ( )/ 0 123(% 4 05$/ 0 1&'6" # 5 78%9: " #; 9)<%=. 1!" #>?@&:A) @ B C D 13=D EC#% " # 5 7&!2&?F&> )2 $ %@" # $& #))G 0H A3&G $ ) ( ' @#" #) .% @" #>?I>)2 @ 0 JK # /.L05 M 0 JK 5DN 3 151 &:A3>)% H '& 8!2 5&H .& D' O>? !/9)9) 1%2 P'M... More

Read the publication