درك پرينس - بركت يا لعنت
Read

درك پرينس - بركت يا لعنت

by derek.prince.ir

در اين كتاب درك پرينس آموزه لعنت و بركت را از ديدگاه كتابمقدس تشريح مي كند . همچنين به بيان ديدگاههاي اشتباه و غير كتابمقدسي مي پردازد.

Read the publication